BIM house je spojením kvalitných služieb a profesionálnej komunikácie po celú dobu spolupráce od prvotnej konzultácie, až po odovzdanie finálneho projektu podľa želaní. Venujeme sa tvorbe rozličných druhov stavieb, ktoré majú spoločnú modernú architektúru, minimalizmus a profesionálne prevedenie za pomoci najnovších programov.

Naša práca nekončí po odovzdaní projektu, ale až po vyjadrení 100% spokojnosti zo strany nášho zákazníka.

Predprojektová činnosť

Celkové poradenstvo pri výbere adekvátneho pozemku so zohľadnením na vhodnú orientáciu svetových strán. Prekonzultovanie vhodnosti pozemku na účely vami zvoleného druhu stavby. Toto prehodnotenie v sebe zahŕňa nutnosť súladu s územným plánom, dostupnosť inžinierskych sietí, dostupnosti verejných rozvodov a iné.

Architektonická štúdia

Osobná prehliadka vybraného pozemku a následne vytvorenie návrhu stavby pomocou počítačového 3D modelu. Tomuto vypracovaniu samozrejme predchádza vyjadrenie investora o jeho individuálnych požiadavkách: poloha, dispozičné riešenie, veľkosť zastavanej plochy, orientácia ku svetovým stranám.

Dokumentácia pre územne konanie

Spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane jednotlivých profesií a prípojok potrebných pre udelenie stavebného povolenia.

Dokumentácia pre ohlásenie stavby

Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane jednotlivých profesií a prípojok potrebných pre realizáciu stavby. Realizačný projekt sa vypracúva už k samotnej realizácii stavby a jeho podrobnosť má umožňovať realizovať stavbu. Oficiálnym dokumentom zostáva dokumentácia pre stavebné povolenie DSP schválená príslušným stavebným úradom (opatrená pečiatkou).

Interiérový design

Zameranie sa na rozmiestnenie jednotlivých miestností na základe požiadaviek investora, prípade po konzultácii s projektantom. Vhodné umiestnenie jednotlivých elektrických zariadení, ale aj zvyšku potrebného nábytku či iného vybavenia jednotlivých obývacích miestností.

Výrobno-technická dokumentácia

Spracovanie výrobno-technickej dokumentácie, dielenskej dokumentácie. Výrobno-technická dokumentácia oceľových konštrukcií (zábradlia, oplotenie, prístrešky, markízy), sklenených zábradlí, atď.

Vypracovanie 3D vizualizácie

Vyhotovenie počítačových 3D modelov a následných vizualizácií, návrhy objektov a ich zmien, farebné a materiálové návrhy fasád.

Poradenstvo

Poskytujeme aj odbornú pomoc pri výbere primeraných materiálov pre daný druh výstavby, optimalizáciu tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií, riešenie konštrukčných detailov, autorský dozor, zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby a podobne.

Autorský dozor

Kontrola výstavby, jej postupu a riešenie detailov v súlade s projektovou dokumentáciou a architektonickým zámerom.

BIM HOUSE
Považská Teplá 572
Created by Martin Pach